КАМПАНИЯ "ДЕТСКИ ЗЪБКИ" НОЕМВРИ 2015

Go down

КАМПАНИЯ "ДЕТСКИ ЗЪБКИ" НОЕМВРИ 2015

Post by Ivo Aprilov on Tue Oct 20, 2015 9:09 am

Проектна бланка на СНЦ „Габрово сошъл“
„Това, коетоспасявачовека, е данаправикрачка. И послеощеедна.“
Екзюпери


Име на проекта:
Инициатива „ Здрави детски зъбки“

Имена на участници:
Българска асоциация на студентите по стоматология
Габрово сошъл

I. Описание на проекта:
1.Анализ на контекста и потребностите
(Какво искате да постигнете с този проект и как то се съотнася към целите и приоритетите на програмата? Опишете накратко ситуацията.)
Забързаното ежедневие намалява времето на родителите да образоват децата си по отношение на тяхната орална хигиена. В учебните заведения и детски градини също няма специалисти, които да проведат подбни обучения. В гр. Габрово няма студенти по дентална медицина, които да проведат кампания със здравно-просветна цел.

Необходима е инициатива, която да повиши образованието и да подобри навиците на малките, по отношение на устната им хигиена.


2.Цел/ии подцели
(Какви цели и подцели си поставяте в рамките на този проект? Как ще задоволите потребностите, които сте идентифицирали? )
Основна цел е децата да придобият практически познания как, колко често и защо да си мият зъбите. Зъбите са част от техния организъм и трябва да се грижат за него.
Подцел е родителите да придобият нови знания как да напъстват децата си, каква е тяхната роля като родители.

Целите ще бъдат достигнати чрез организиране на здравно-просветно, интерактивно мероприятие през почивни дни.


3.Целева група и бенефициенти
(Какви са организациите, институциите, групите или индивидите, които ще бъдат включени в проекта? Кои и колко са директните и индиректните бенефициенти на проекта? Какво участие ще имат в него?)
Ще бъде осъществена връзка с всички начални училища и детски градини, защото целевата група са деца до 12г. възраст.Подгрупа са техните родители, бъдещи родители, всички които имат интерес по темата.


4.Подход
(Организация – как ще бъде организиран и управляван проектът? Какви подходи, практики и методи ще използвате?)
Инициативата ще бъде организирана от младежите на СНЦ „ Габрово сошъл“ и студентите по стоматология от БАСДМ. Също така и с помощта на млади зъболекари от гр. Габрово.5. Дейности
(Опишете всички основни дейности, като внимавате те да кореспондират с целите, които сте си поставили.)
Инициативата ще се проведе в специално подбрана зала, да е на удобно и стратегическо място в гр. Габрово. Студентите по стоматология от МУ-Пловдив имат опит в подобна инициатива, те ще представят подробни презентации и методики за спазване на отлична устна хигиена.
Екипът ще се раздели на две части:

Екип „А“ – Ще обучи децата, чрез демонстрация на подготвени модели как се мият зъбките. Обяснението интерактивно за децата и под формата на игра. Съответно след това всяко дете трябва да покаже на модела какво е научило. На всички деца ще бъдат раздадени книжки на Aquafresh, които са обучителни и достъпни за тях.

Екип „Б“ – Ще изнесе подготвена презентация по отношение на денталното здраве пред родителите. Като чрез анкета след края на презентацията всеки родител ще може да попълни обратна връзка и да зададе въпрос, който не му е бил отговорен. Отговорите ще получават на ел. поща.

6.Времева рамка
Опишете основните етапи на проекта

Дейност/месец Месец
1. НОЕМВРИ уикенд 13-14 или 20-10.117.Резултати
(Моля опишете основните резултати (количествени и качествени), които очаквате, като се съобразите с планираните и предложени дейности.)
Очакваме да постигнем качествено орално-хигиенно образование за децата, чрез периодични подобни инициативи. Каличествено намаляване на денталните заболявания в града сред подрастващите.


8.Рискове
(Какво може да провали проекта? Как бихте се справили с проблемите? Как бихте минимизирали рисковете?)
Дефицит на интерес от страна на хората, несериозно отношение.
Бихме използвали локални медици за привличане на масов интерес, както и информирането на всички центрове, които се занимават с деца.

9.Публичност, прозрачност и видимост
(Моля опишете как вашият проект ще бъде видим за обществеността? Как ще го популяризирате и рекламирате? Каква е медийната ви стратегия (за ваше улеснение, можете да приложите медийната си стратегия като приложение към проекта)? Как ще популяризирате резултатите от проекта? )

Щепопуляризирамеинициатива, чрезлокалнимедици. Страницитенаорганизациите.
Двеседмиципредиинициативатаинтензивнощесерекламирасъбитието.


10.Устойчивост
Опишете как (ако) проектът ще продължи след края на финансирането? Планирате ли да придобиете приходи в рамките на този проект (продажба на продукт, билети и др.)? В случай, че имате такъв компонент, моля да предоставите в отделно приложение план как ще използвате и реинвестирате средствата получени като приход от работата ви по настоящия проект.

Проектът не е с комерсиална цел.
11.Индикатори за успех
Какво е очакваното влияние от проекта в дългосрочен план? Какво очаквате да се промени в общността (например: нови умения, промяна в поведение или политика, повишени умения и изграден капацитет, нов продукт и др.)? Как ще измерите успеха си?

Ще се опитаме да изградим обратна връзка чрез социалните мрежи между нас и родителите,децата, като създадем определена фейсбук група.
ІL. Бюджетнапроекта - съставетеподробенбюджетзапроекта, катопланиранитеразходиследвадасасъобразени с дейноститепопроекта
Подробенбюджетнапроекта
№ Видразход Размер % спрямо
общатасума Обяснения,
забележки
1. Административниразходи (до 10%)
1.1 Зала за провеждане 40лв. Конферентна зала 2 часа по 20лв.
1.2
………..
Общоразходипо т. 1 40лв.
2. Прекиразходипопроекта
2.1 Командировъчни за студентите от други градове
(за един човек) 30лв – двупосочен билет транспорт

30лв.- нощувка в двойна стая

20лв.- храна Предвиждане на броя гостуващи студенти.
2.2
……………. Общоразходипо т. 2 80лв. (на човек)
3. Другиразходи напитки 20лв. (до 10%)
3.1 други 40лв.
3.2
…………………. Общоразходипо т. 3 60лв.
100%
Общасума, закоятосекандидатства:
т.1+т.2+т.3 100лв. + по 80лв. на студент от друг град
Даннизаорганизацията
Наименованиенаорганизацията СНЦ „Габрово сошъл“
ЕИК поБулстат 176906821
Регистрация по ЗЮЛНЦ- фирменодело №, мястонарегистрация Ф.д. 14/2015 Габровски окръжен съд
Адреснаорганизацията Гр. Габрово, ул. «Петър Михов» 17


Ivo Aprilov
Admin

Posts : 11
Join date : 2015-10-20

View user profile http://gabrovosocial.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum